Gå til hovedindhold

Hvad er SSP?

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

Indhold

  Formålet med SSP er at skabe nogle hensigtsmæssige samarbejdsrammer for at forebygge og følge op på børn og unges problemer omkring kriminalitet. Disse rammer dannes af personer, som er tæt på deres hverdag og øvrige fagfolk. Alle med et fælles mål om at reducere kriminaliteten blandt børn og unge.

  Formålet med samarbejdet er at opbygge et kommunalt og lokalt netværk med stort lokalkendskab. Fokus er på det kriminalpræventive arbejde. Den kommunale SSP-struktur fungerer som en samarbejdspartner til det kriminalitetsforebyggende arbejde i politi-regi (Kredsråd, Lokalråd og Lokalråd+).

  Henvendelse til SSP vedrørende et barn/en ung foregår typisk gennem dennes klasse-lærer, pædagog eller streetworker/SSP-Koordinatoren. Dog kan både professionelle, unge og forældre også henvende sig direkte med en bekymring for et barn eller ung, eller anmode om rådgivning. Se kontaktoplysninger på SSP Koordinatoren under Medarbejdere.

  Det juridiske grundlag
  Lovgivningen giver mulighed for, at der udveksles specifikke oplysninger indenfor SSP-regi, hvis det er til gavn for det kriminalpræventive arbejde.

  Retsplejeloven
  § 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til

  1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),

  2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller

  3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for

  a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen,

  b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og

  c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.

  Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

  Stk. 3. Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

  Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

  § 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.

  Kontakt

  John Hansen


  40333423